Rady pro zaměstnance (pro křesťany, kteří jsou zaměstnáni)

Daně a daňové prohlášení

Tzv. daňové prohlášení („růžový papír“), slouží k uplatňování slev na dani a daňového zvýhodnění na dítě, také slouží k vyplnění žádosti o roční zúčtování po skončení roku. Aktuální vzor najdete na stránkách finanční správy – http://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/databaze-aktualnich-danovych-tiskopisu.aspx?lang=cs&rok=2013&cislo=&nazev=&tiskdruh=TDFU&dan=T_WEB02&a=1#search-result

Mzdová účetní, personalistka aj. vám mohou pomoci, ale není to jejich povinnost. Za své daně jste zodpovědní pouze vy sami.

V daňovém prohlášení je nutno vyplnit nejprve hlavičku (tj. příjmení, jméno, rodné číslo, bydliště, název zaměstnavatele). V oddíle I., bodu 1 vyplňujeme, zda pro dané zdaňovací období chceme nebo nechceme uplatňovat slevu na dani  – platí tedy ta možnost, kterou zaškrtneme (pokud zaškrtnete „neuplatňuji“, nedivte se potom, že slevu přiznanou nemáte). Jedná se o slevu 2.070, Kč měsíčně. Pokud máte ještě jiného zaměstnavatele, kde jste daňové prohlášení podepsali, vůbec u dalšího zaměstnavatele daňové prohlášení nevyplňujte. Prohlášení můžete mít podepsané současně jen u 1 zaměstnavatele a slevu za daný kalendářní měsíc uplatnit jen jednou.

V oddíle I., bodu 2 v písmenech a)  – c) vyplňujete, pokud chcete uplatnit slevu na invaliditu (1. -3. stupně) a ZTP-P (jste-li držitelem tohoto průkazu). Samozřejmě ale musíte doložit, že invalidní důchod pobíráte, a to kopií rozhodnutí o přiznání důchodu + potvrzení o vyplácení důchodu z ČSSZ (důchod vám může být pozastaven aj.). Toto potvrzení (originál) je nutno dokládat každoročně do 15.2.

V oddíle I., bodu 2 v písmenu d) vyplňujete, že chcete uplatnit slevu na studenta. K tomu doložíte originál potvrzení o studiu na aktuální školní rok/semestr. Potvrzení o studiu je nutno dokládat na každý školní rok/semestr (neznamená to tedy, že potvrzení o studiu jednou doložíte a pak máte slevu automaticky, je to pouze na školní rok/semestr). Slevu je možno uplatnit do 26 let (kromě denního doktorandského studia, tam je limit 28 let)

V bodu 4. vyplňujete jméno a rodné číslo dětí, chcete-li uplatnit daňové zvýhodnění na dítě (písmeno a) je dítě do 18 let, b) 18-26 let (v tomto případě je nutno dokládat i potvrzení o studiu, a to na každý školní rok) a c) dítě s průkazem ZTP-P). Je nutné doložit existenci dítěte, tj. např. kopií rodného listu dítěte. Zároveň je nutno doložit, že druhý z manželů (partnerů) neuplatňuje daňové zvýhodnění (na 1 dítě může uplatnit jen 1 z manželů, máte-li dětí více, je možno si uplatňování rozdělit). Je-li manžel(ka) zaměstnán, je nutno vyplnit údaje o něm a uvést zaměstnavatele,  a také zároveň doložit potvrzení ze zaměstnání manžela, že on daňové zvýhodnění na dítě neuplatňuje. Na tomto potvrzení musí být uvedeno jméno dítěte + jeho rodné číslo. Potvrzení by mělo být vystaveno na neurčito, jakmile je omezeno např. na určitý rok, je nutno po skončení daného roku si nechat vystavit nové.

Pokud manžel/ka nepracuje, je veden na úřadě práce nebo podniká, pak stačí vyplnit čestné prohlášení, že neuplatňuje daňové zvýhodnění na dítě. Opět je nutno tam uvést jméno a rodné číslo dítěte.

U rozvedených je nutno doložit kopii rozsudku o rozvodu – tu část rozsudku o svěření dítěte do péče.

 

Oddíl  II., bod 1, písmena a) a b) zaškrtáváte v případě, že nastupujete do nového zaměstnání – pokud do zaměstnání nastupujete později než 1. kalendářní den, (tj. 2. a později), je nutno tato písmena zaškrtnout, jinak nebudete mít v měsíci nástupu uplatněnou slevu na poplatníka a příp. další slevy (nejste totiž zaměstnáni celý měsíc, před nástupem jste ještě mohli mít dalšího zaměstnavatele, kde jste mohli slevy uplatňovat).

V Oddílu II. bodu 2 zaškrtáváte, zda pobíráte nebo nepobíráte starobní důchod. Je to z toho důvodu, že starobní důchodci (ať už pobírají český nebo zahraniční důchod), kteří pobírají starobní důchod k 1. dni zdaňovacího období (tj. k 1.1. příslušného roku) nově od 1.1.2013 nemají nárok na slevu na poplatníka 2.070, Kč měsíčně (pokud vám byl starobní důchod přiznán později než 1.1., slevu ten rok ještě mít budete). Týká se to pouze starobních důchodců, nikoliv invalidních nebo vdov/vdovců pobírajících vdovský/vdovecký důchod.

V další části vyplňujete všechny změny (např. manželka změní zaměstnání, narodí se vám dítě, začnete/přestanete studovat, změníte adresu bydliště). Změny by měly být nahlášeny do 30 dnů.

Na závěr potvrdíte pravdivost a úplnost údajů uvedených v prohlášení vyplněním zdaňovacího období (kalendářní rok), datem podpisu a svým podpisem. Datum podpisu by mělo být do 30 dní od nástupu do (nového) zaměstnání (je-li podepsáno později, slevy náleží až od měsíce následujícího po podepsání prohlášení). Prohlášení je možno vyplnit na 3 roky (není-li žádná velká změna legislativy), vždy se vyplňuje na každý nový rok, a to nejpozději do 15. února.

I když si podáváte na konci roku sami daňové přiznání, můžete mít podepsané prohlášení u svého zaměstnavatele (jednoho) a uplatňovat měsíčně slevy na dani. To, že si podáváte sami daňové přiznání, nevylučuje možnost daňové prohlášení podepsat a slevy uplatňovat.

Jestliže jste daňové prohlášení správně a úplně nevyplnili a nedodali příslušné doklady (originály) nedivte se potom, že vám zaměstnavatel např. nepřiznal slevu na dani, studenta, aj.

 

Roční zúčtování daní

Žádost o roční zúčtování daní je nutno podepsat do 15. února. Do tohoto data je nutno dodat všechny dokumenty k ročnímu zúčtování, pokud tedy chcete uplatňovat dary, příspěvky na penzijní pojištění, životní pojištění, úroky z úvěru aj., je nutno všechno doložit do 15. února. Všechna potvrzení musí mít datum nejpozději 15.2. Jakmile mají datum vystavení později, znamená to, že nebyl dodržen zákonný termín a mzdová účetní by vám takovýto doklad neměla vůbec brát a měla by vám ho vrátit. To se týká i případu, kdy například dokládáte potvrzení o příjmech z předcházejícího zaměstnání (když jste ve svém současném zaměstnání nebyli celý rok). Domluvte se včas se svým bývalým zaměstnavatelem, aby vám potvrzení vystavil do 15.2.

Mnoho lidí si termín 15. února plete s 31. březnem, tedy termínem podání daňového přiznání na finanční úřad. Jedná se o 2 rozdílné instituty.

Při ročním zúčtování se vyplňuje v daňovém prohlášení strana 3 a 4. Pokud máte povinnost (nebo to děláte dobrovolně) si sami podat daňové přiznání na finančním úřadě, vůbec žádost o roční zúčtování nevyplňujte a požádejte svého zaměstnavatele o vystavení potvrzení o zdanitelných příjmech za příslušné zdaňovací období (tj. kalendářní rok). Pokud jste byli souběžně zaměstnáni u více zaměstnavatelů (a u obou měli příjem větší než 5.000,- Kč měsíčně), nebo máte příjmy z pronájmu, ze zahraničí, chcete uplatňovat dary do zahraničí nebo jste předčasně zrušili životní pojištění a pojištěné jste si předtím uplatňovali, aj., máte povinnost si podat sami daňové přiznání. Nově se povinnost podat si daňové přiznání týká i těch, kteří platí tzv. solidární daň (tj. mají příjem vyšší než 103536,- Kč za měsíc – tato částka platí pro rok 2013, jedná se o čtyřnásobek průměrné mzdy)

Pokud jste v průběhu roku měnili zaměstnání, je nutno doložit veškeré příjmy. Stalo-li se, že jste u svého bývalého zaměstnavatele v průběhu roku nepodepsali daňové prohlášení, nemůže vám být provedeno roční zúčtování. Pokud jste příjmy neměli, je nutno to v prohlášení uvést. To, že jste např. studovali, byli na rodičovské dovolené aj., neznamená, že jste nemohli mít žádné zdanitelné příjmy.

 

Při ročním zúčtování je možno uplatnit (kromě slev výše uvedených):

–      Dary: do výše maximálně 10 % ze základu daně, a minimálně to musí být 1000,- Kč. K uplatnění je nutno dodat originál potvrzení o výši a účelu daru od příjemce daru; pokud jste darovali krev (bezpříspěvkové dárcovství krve), za každý odběr máte nárok na odpočet částky 2000,- Kč. K uplatnění je nutno doložit originál potvrzení české transfuzní stanice o počtu bezpříspěvkových odběrů

 

–      Penzijní připojištění/pojištění – lze odečíst max. 12000,- Kč, od základu daně se odečte částka podle potvrzení penzijního fondu přesahující 6000,- Kč (tzn. pro maximální odečet je nutno zaplatit 18000,- za rok). K uplatnění je nutno dodat potvrzení penzijního fondu o platbách účastníka na příslušné zdaňovací období; při prvním uplatnění je nutno dodat kopii smlouvy

 

–      Soukromé životní pojištění – je možno odečíst max. 12000,- Kč (může to být i na více smluv). K uplatnění je nutno doložit potvrzení pojišťovny o zaplaceném pojistném na příslušné zdaňovací období (pozor, některá potvrzení je nutno vyplnit a podepsat), při prvním uplatnění odpočtu je nutno doložit kopii smlouvy o životním pojištění (případně návrh pojistné smlouvy + akceptaci nebo pojistku). Aby bylo možno odečet uznat, smlouva musí obsahovat následující kritéria:

a)    Pojistné je sjednáno

  • pro případ dožití
  • pro případ smrti nebo dožití
  • důchodové

b)   výplata pojistného plnění musí být ve smlouvě sjednána až po 60-ti kalendářních měsících od uzavření smlouvy a současně nejdříve v kalendářním roce, v jehož průběhu poplatník dosáhne věku 60-ti let

c)    minimální pojistná částka musí být pro pojistnou dobu:

  • 5-15 let včetně 40000,- Kč
  • Nad 15 let 70000,- Kč

Pozor – pokud si uplatňujete odečty na životní pojištění (a částka přesáhne 6000,- Kč) a pojistku předčasně zrušíte, máte povinnost si potom podat sami daňové přiznání.

–      Členské příspěvky odborové organizaci – uplatnit lze 1,5 % zdanitelných příjmů, max. 3000, – Kč. K uplatnění je nutno doložit potvrzení odborové organizace o zaplacení členských příspěvků.

 

–      Zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání – maximální částka činí 10000,- Kč (u osob se zdravotním postižením více). K uplatnění je nutno doložit potvrzení o výši zaplacené úhrady za zkoušku ověřující výsledky dalšího vzdělávání podle zákona 179/2006 Sb.

 

–      Úroky z úvěrů na bytové potřeby – maximálně je možno odečíst 300000,- Kč nebo při placení úroků jen část roku počet měsíců x 25000,- Kč (uplatňuje-li úroky více členů domácnosti, jde o limit na celou domácnost). K uplatnění je nutno doložit originál potvrzení o výši úroků + kopii úvěrové smlouvy. Podle toho, na jaký účel je úvěr sjednán, se dále dokládají další doklady (např. výpis z listu vlastnictví, nájemní smlouva, potvrzení družstva aj) – v tomto případě spolupracujte se mzdovou účetní

 

–      Sleva na manžela/ku  – slevu můžete uplatnit, pokud manžel/ka má roční příjmy max. 68000,- Kč. Do tohoto limitu počítají příjmy z podnikání, důchody, nemocenské a mateřské dávky, podpora v nezaměstnanosti. Naopak se nepočítají dávky státní sociální podpory, dávky sociální péče a rodičovský příspěvek; u manžela/ky s průkazem ZTP-P je sleva na dani dvojnásobná

 

 

Spolupracujte se svým zaměstnavatelem, buďte aktivní a važte si toho, že v naší zemi zákon umožňuje to, aby roční vyúčtování daní bylo přeneseno ze zaměstnance na zaměstnavatele. Toto je český (potažmo slovenský) luxus, v jiných zemích neobvyklý. Nečekejte, že se o vás někdo postará, všechno za vás zařídí a řekne vám, co máte dělat (neznalost zákona neomlouvá). Nežijeme již v době komunismu.  Každý člověk by měl mít alespoň základní finanční gramotnost.

 

Nemocenské

Kalkulačky pro výpočet nemoci (v prvních 3, resp. od ledna 2014 opět v pvních 2 týdnech), náhrady mzdy, ošetřovného nebo peněžité pomoci v mateřství najdete na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí http://www.mpsv.cz/cs/7#vdnp

Nezapomeňte doklady o nemoci aj. řádně vyplnit, kde je třeba, tak podepsat. Pokud svému zaměstnavateli nedáte tzv. lístek s červeným pruhem (díl IV., žádost o nemocenské) a vaše nemoc je delší než 21 (resp. 14) kalendářních dní, nemůže poslat na správu sociálního zabezpečení vaši žádost o vyplacení nemocenské, a tudíž vám dávka nemůže být vyplacena. Vezměte v úvahu, že ČSSZ má na výplatu dávek 30 dní. Také je nutno, jste-li nemocni na přelomu měsíce, si nechat od svého lékaře vystavit tzv. „lístek na peníze“ (potvrzení o trvání pracovní neschopnosti) ke konci měsíce. Bez něj není možné nemoc zaplatit.

Pokud se vám stal úraz, je nutno vyplnit záznam o (nepracovním) úraze (zaměstnavatel by vám ho měl dát, je ke stažení na stránkách České správy sociálního zabezpečení) http://www.cssz.cz/cz/tiskopisy/nemocenske-pojisteni/nemocenske-pojisteni.htm

Stal-li se vám úraz v důsledku opilosti, rvačky aj., nemocenské vám bude dle zákona pokráceno.

Přílohy:

Vzor vyplněného daňového prohlášení – strana 1, strana 2

Formulář prohlášení – zde

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*