Co říká Bible o penězích

Bible o penězích

podklady pro vyučování

Obsah

 První setkání:    

          Úvod                                                                                     2

          Boží zodpovědnosti a naše zodpovědnosti                         3

          Práce                                                                                    4

          Smlouva o vlastnictví                                                           7

          Zaznamenávání příjmů a výdajů                                          8

 

Druhé setkání:

          Hledání rady                                                                         9

          Výdaje                                                                                  10

          Dluh                                                                                      12

          Seznam dluhů                                                                      14

 

Třetí setkání:

          Dávání                                                                                  17

          Šetření – spoření                                                                 20

          Jak poznat Boha                                                                  22

 

Čtvrté setkání:

          Poctivost/Integrita                                                             24

          Věčnost                                                                                29

  

Kurz pro kazatele

1. setkání

 Video č. 1

 

I.                    Úvod

 

1. Duchovní důvody

 

A. To, jak nakládáme s penězi, má velký vliv na blízkost našeho vztahu s Kristem. „Jestliže jste nespravovali věrně ani nespravedlivý majetek, kdo vám svěří to pravé bohatství?“ (Lukáš 16:11).

 

Bližší vztah s Kristem je to pravé životní bohatství.

 

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

B. Peníze jsou hlavním Kristovým soupeřem ohledně vlády nad naším životem. „Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Neboť jednoho bude nenávidět a druhého milovat, k jednomu se přidá a druhým potom pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i majetku.“ (Matouš 6:24).

 

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

 

2. Praktické důvody

 

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 II. Boží zodpovědnosti a naše zodpovědnosti ohledně peněz

 

       1.   Boží zodpovědnosti

 

A. Bůh je majitelem všeho. „Hospodinova je země se vším, co je na ní, svět i ti, kdo na něm sídlí.“ (Žalm 24:1).

 

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

B. Bůh má kontrolu nad vším. „Všechno, co Hospodin chce, to činí na nebesích i na zemi, v mořích i ve všech propastných tůních“ (Žalm 135:6).

 

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

C. Bůh se postará o naše potřeby.  „Můj Bůh vám dá všechno, co potřebujete, podle svého bohatství v slávě v Kristu Ježíši.“ (Filipským 4:19).

 

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

2. Naše zodpovědnosti

 

A. Jsme správci Božího majetku. (Správce je manažerem majetku, který patří někomu jinému.)

 

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

B. Máme být věrní.  „Od správců se nežádá nic jiného, než aby byl každý shledán věrným.“ (1. Korintským 4:2).

 

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

C.  Pokud jsme věrní, přinese nám to prospěch ve třech oblastech:

 

(1) Porosteme blíž k Ježíši Kristu

(2) Vybudujeme si zbožný charakter.

(3) Začneme mít finanční stabilitu.

 

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

Tabulka chudoby – prosperity – správcovství

 

Chudoba Prosperita Správcovství
Majetek je: špatný dobrý zodpovědnost
Pracuji abych: naplnil pouze základní potřeby se stal bohatý sloužil Kristu
Zbožní lidé jsou: chudí bohatí věrní
Bezbožní lidé jsou: bohatí chudí nevěrní
Dávám: protože musím abych dostal protože miluji Boha
Utrácím: se strachem a bez radosti bezstarostně  a nákladně s modlitbami a zodpovědně

 III. Práce

 

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

1. Bůh stvořil práci pro náš prospěch. „Hospodin Bůh postavil člověka do zahrady v Edenu, aby ji obdělával a střežil.“ (Genesis 2:15). Bůh stvořil práci pro náš vlastní prospěch v bezhříšném prostředí zahrady v Edenu.

 

„Kvůli tobě nechť je země prokleta; po celý svůj život z ní budeš jíst v trápení. Vydá ti jenom trní a hloží a budeš jíst polní byliny. V potu své tváře budeš jíst chléb, dokud se nenavrátíš do země, z níž jsi byl vzat. Prach jsi a v prach se navrátíš.“ (Gen. 3:17-19).

 

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

2. Boží pohled na práci

 

A. Práce je nezbytná. „Šest dní budeš pracovat“ (Exodus 34:21). „Kdo nechce pracovat, ať nejí!“ (2. Tesalonickým 3:10).

 

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

B. Práce buduje charakter. „Ruka pilných (dobrý pracovník) bude vládnout, kdežto zahálka vede do poroby.“ (Přísloví 12:24).

 

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

C. Pracujeme pro Krista. „Cokoli děláte, dělejte upřímně, jako by to nebylo lidem, ale Pánu… Váš Pán je Kristus, jemu sloužíte.“ (Koloským 3:23-24).

 

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 


3. Boží zodpovědnosti ohledně práce

 

A. Bůh nám dává schopnosti potřebné k práci. „a všichni, kdo byli dovední a jimž dal Hospodin moudrost a důvtip, aby se vyznali ve veškerém díle…“ (Exodus 36:1).

 

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

B. Bůh nám dává náš úspěch. „S Josefem však byl Hospodin, takže ho provázel zdar… Jeho pán viděl, že je s ním Hospodin a že všemu, co on činí, dopřává Hospodin zdaru.“ (Genesis 39:2-3).

 

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

C. Bůh má pod kontrolou povýšení a vzestup „Nebo ne od východu, ani západu, ani od pouště přichází zvýšení; ale Bůh soudce jednoho ponižuje, a druhého povyšuje…“ (Žalm 75:7-8  KR).

 

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

 

4. Naše zodpovědnosti ohledně práce

 

A. Máme pracovat tvrdě. „Všechno, co máš vykonat, konej podle (ze všech) svých sil…“ (Kazatel 9:10).

„…vzácným jměním pro člověka je píle.“ (Přísloví 12:27).

„Ten, kdo při své práci otálí, je bratrem zhoubce.“ (Přísloví 18:9).

„ve dne v noci jsme namáhavě pracovali, abychom nikomu z vás nebyli na obtíž… chtěli jsme vám sami sebe dát za příklad, abyste se jím řídili.“ (2.  Tesalonickým 3:8-9).

 

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

B. Nemáme se přepracovat. „Šest dní budeš pracovat, ale sedmého dne odpočineš; i při orbě a při žni odpočineš“ (Exodus 34:21).

 

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

C. Máme být poctiví. „Nebudete krást ani obelhávat a podvádět svého bližního.“ (Leviticus 19:11).

 

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

D. Máme si vážit našich zaměstnavatelů. „Služebníci (zaměstnanci), podřizujte se ve vší bázni pánům (zaměstnavatelům), nejen dobrým a mírným, nýbrž i tvrdým.“ (1. Petrova 2:18).

 

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

E. Máme si vážit našich spoluzaměstnanců a nikdy je nepomlouvat. „Nepomlouvej otroka (zaměstnance) před jeho pánem (zaměstnavatelem), aby ti nezlořečil a ty bys pykal za svou vinu.“ (Přísloví 30:10).

 

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

Praktické aplikace prvního setkání.

 

 

Podněcující kurz pro kazatele

2. setkání

 

I. Hledání rady

„Poslechni radu, přijmi i trest, abys byl napříště moudrý.“ (Přísloví 19:20). „Pošetilci zdá se, že je jeho cesta přímá, kdežto kdo poslouchá rady, je moudrý.“ (Přísloví 12:15).

 

1. Boží slovo. „Slovo Boží je živé, mocné a ostřejší než jakýkoli dvousečný meč;… rozsuzuje touhy i myšlenky srdce.“ (Židům 4:12).

 

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

2. Partner.

 

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

3. Rodiče. „Dodržuj, můj synu, otcovy příkazy, a matčiným poučováním neopovrhuj.“ (Přísloví 6:20).

______________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

4. Zbožní lidé.

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

5. Mnozí rádci. „Plány selžou bez společné porady, kdežto při množství rádců se uskuteční.“ (Přísloví 15:22). „Pro nerozvážné vedení padá lid, kdežto v množství rádců je záchrana.“ (Přísloví 11:14).

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

6.Vyhněte se věštcům, médiím a spiritistům. „Neobracejte se k duchům zemřelých a nevyhledávejte vědmy a neposkvrňujte se jimi. Já jsem Hospodin, váš Bůh.“ (Levitikus 19:31).

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________


II. Výdaje

 

Je několik biblických principů, které by měly ovlivnit naše utrácení

 

1.  Naučte se být spokojení. „Ne že bych si naříkal na nedostatek; naučil jsem se být spokojen s tím, co mám. Dovedu trpět nouzi, dovedu mít hojnost. Ve všem a do všeho jsem zasvěcen: být syt i hladov, mít nadbytek i nedostatek. Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu.“ (Filipským 4:11-13).

 

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

2. Naučte se vyhnout dychtění. „Nebudeš dychtit po domě svého bližního. Nebudeš dychtit po ženě svého bližního ani po jeho otroku ani po jeho otrokyni ani po jeho býku ani po jeho oslu, vůbec po ničem, co patří tvému bližnímu.“ (Exodus 20:17).

 

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

3. Neurčujte své výdaje na základě srovnávání s výdaji druhých.

 

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

4. Žijte jednoduše. „ Zakládejte si na tom, že budete žít pokojně, věnovat se své práci a získávat obživu vlastníma rukama, jak jsme vám již dříve uložili. Tak získáte úctu těch, kdo stojí mimo, a na nikoho nebudete odkázáni.“ (1. Tesalonickým 4:11-12).

 

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

5. Potřeby by měly být naplňovány vrámci Kristova těla. „ Nejde o to, aby se jiným ulehčilo a vy byli přetíženi, nýbrž abyste na tom byli stejně: váš přebytek pomůže nyní jejich nedostatku, aby zase jindy jejich přebytek přišel k dobru vám ve vašem nedostatku; tak nastane vyrovnání, jak je psáno: `Kdo měl mnoho, tomu nic nepřebylo, a kdo málo, neměl nedostatek.?“ (2. Korintským 8:13-15)

 

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

6. Buďte si vědomi vlivu reklamy.

 

___________________________________________________________________________

 

7.Vytvořte si a používejte PLÁN PRO KONTROLU VÝDAJŮ „Dobře si všímej, jak vypadá tvůj brav, starej se pečlivě o svá stáda“ (Přísloví 27:23). Používání výdajového plánu je praktickou cestou, jak kontrolovat, že své peníze utrácíte rozumně. 

 

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

Jak si vytvořit plán:

 

l  Nadepište si dva listy papíru – jeden jako „Příjmy“, druhý jako „Výdaje“.

 

Na papír nadepsaný jako „Příjmy“:

l  Pod nadpis „Příjmy“ napište, kolik peněz přinášíte z práce domů každý měsíc. Kolik přináší váš partner a jakýkoliv další příjem, který máte.

l  Poznámka: Pokud váš příjem není každý měsíc stejný, použijte průměr z posledních 4 až 6 měsíců.

l  „Čistý utratitelný příjem“ jsou peníze, které máte v rukou poté, co dáte „císaři, co je císařovo, a Bohu, co je Boží“ (Tato suma reprezentuje „Boží požehnání“ pro vás a vy se musíte naučit s ní vystačit.)

l  Pokud žijete z víry a nemáte žádný příjem, potom tuto část přeskočte a vyplňte pouze část „Výdaje“.

 

Na papír nadepsaný „Výdaje“:

l  Pod nadpis „Výdaje“ napište všechny výdaje, které máte, a rozdělte je do kategorií.

l  Zvýrazněte hlavní tři nebo čtyři z nich: jídlo, oblečení, náklady na ubytování, doprava,…

l  Úspory (našetřené peníze) by se měly rovnat hodnotě výdajů za dva až tři měsíce.

l  Závěrečný krok: odečtěte výdaje od příjmu a udělejte rozhodnutí: zavažte se jeden druhému, že neutratíte víc, než je rozpočtová částka pro každou kategorii na každý měsíc.

 

 

PLÁN PRO „RODINNÝ VÝPLATNÍ DEN“ A SYSTÉM OBÁLEK

 

1. Zeptejte se sami sebe: Na co potřebuji hotovost v průběhu týdne?

2. Kolik potřebuji pro každou kategorii?

3. Zavažte se utratit pouze tuto sumu.

4. Pokud v obálkách dojde hotovost, přestaňte utrácet další peníze!

 

 

Výplatní den 1 8 16 23
Kategorie:
   Jídlo
   Doprava
   Zábava
   Různé
HOTOVOST CELKEM

 

Každý „rodinný výplatní den“ dejte peníze do obálek s názvy kategorií. Začněte utrácet. Ve chvíli, kdy peníze dojdou, přestaňte s utrácením až do příštího „výplatního dne“.

 


III. Dluh

 

Bible neříká, že by půjčování si bylo hříchem, ale odrazuje od něj. Dluh jsou peníze nebo majetek, který je člověk zavázán zaplatit několik jinému. Dluh zahrnuje peníze, které dlužíme bankám, přátelům, příbuzným, kreditním společnostem a finančním společnostem.

 

1.Co Písmo říká o dluhu

 

A. Od dluhu odrazuje. „Nikomu nebuďte nic dlužni“ (Římanům 13:8).

 

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

B. Dluh je považován za otroctví. „Boháč panuje nad chudáky, dlužník se stává otrokem věřitele.“ (Přísloví 22:7). Nemáme plnou svobodu v rozhodování, kde utratíme náš příjem, pokud vůči někomu máme závazek splatit dluh.

 

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

C. Ve Starém zákoně:

(1) Dluh byl prokletím za neposlušnost.

„Jestliže však nebudeš Hospodina poslouchat.. dopadnou na tebe všechna tato zlořečení: Cizinec, který je ve tvém středu, bude stoupat stále výš nad tebe… On ti bude půjčovat, ale ty mu nebudeš moci půjčit.“ (Deuteronomium 28:15, 43-44).

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

(2) Svoboda od dluhu byla odměnou za poslušnost.

„Jestliže budeš opravdově poslouchat Hospodina… spočinou na tobě všechna tato požehnání… Budeš půjčovat mnohým pronárodům, ale sám si nebudeš muset půjčovat“ (Deuteronomium 28:1-2, 12).

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

D. Dluh spoléhá na budoucnost a nadužívá ji. Když se dostaneme do dluhu, předpokládáme, že si v budoucnosti vyděláme dostatek na to, abychom dluh splatili. Bible odrazuje od předpokládání. „A nyní vy, kteří říkáte: „Dnes nebo zítra půjdeme do toho a toho města, zůstaneme tam rok, budeme obchodovat a vydělávat“  vy přece nevíte, co bude zítra! Co je váš život? Jste jako pára, která se na okamžik ukáže a potom zmizí! Raději byste měli říkat: „Bude-li Pán chtít, budeme naživu a uděláme to neb ono.““ (Jakub 4:13-15).

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

E. Splať, co sis vypůjčil. „Svévolník si půjčuje a k splácení se nemá, spravedlivý se však slituje a dává.“ (Žalm 37:21). Boží lidé by měli splatit své dluhy hned, jak je to možné. „Neodpírej dobrodiní těm, kteří je potřebují, je-li v tvé moci je prokázat. Neříkej svému bližnímu: „Jdi a přijď zase a dám ti to zítra“, když to máš s sebou.“ (Přísloví 3:27-28).

 

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

2. Některé faktory, které vedou ke dluhům

 

Nedostatek znalostí: Většinu lidí nikdo neučil nakládat s penězi Božím způsobem.

Nedostatek plánování a disciplíny: Hodně lidí utrácí impulsivně, protože nemají sepsaný žádný plán či rozpočet, který by zajistil, že výdaje nepřesáhnou příjem.

Požitky: Někteří lidé utrácí ve snaze uspokojit tělesné touhy

Okolnosti: Někdy lidé využívají dluh, když se dostanou do nečekaných krizí, jako je třeba nemoc nebo ztráta zaměstnání

 

3. Jak se dostat z dluhu

 

Zde je sedm kroků, jak se dostat z dluhu

 

A. Modlete se. „ Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu.“ (Filipským 4:6).

 

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

 

B. Nepřidávejte žádný nový dluh.

 

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

 

C. Sepiště si všechny vaše dluhy a vše, co vlastníte. Sepište si své dluhy, abyste zhodnotili vaši současnou finanční situaci. Potom se rozhodněte, jestli byste neměli prodat nějakou část majetku, abyste dluh snížili.

 

 

Komu dlužím? Kolik? Měsíční splátky Zbývající počet splátek Úrok Poznámky

 

 __________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

 

D. Použijte sepsaný výdajový plán, nebo rozpočet. Vytvořte si sepsaný plán výdajů, abyste se ujistili, že výdaje nepřekročí příjem, a abyste rozpoznali případné „peníze navíc“, které mohou být použité k rychlejšímu splacení dluhu.

 

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

 

E. Vytvořte plán splátek pro každý dluh. Proberte to se svými věřiteli.

Většina věřitelů je ochotná pracovat s lidmi, kteří poctivě chtějí splatit své dluhy, mluvte a probírejte to s nimi pravidelně a jednejte podle toho.

 

Nejdřív se pokuste splatit nejmenší dluhy, nebo ty s nejvyšší úrokovou sazbou. Ve chvíli, kdy splatíte první dluh, přidejte částku, která šla na jeho splácení, k částce ke splacení druhého, který chcete uzavřít. Potom, až tento bude také splacený, přidejte obě částky ke splacení dalšího dluhu a tak dále, dokud nesplatíte všechny dluhy.

 

 

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

F. Zvažte možnost výdělku navíc. Mnoho lidí má zaměstnání, které prostě neposkytuje dostatek peněz k pokrytí jejich potřeb, i když utrácejí rozumně. Ti mohou potřebovat vedlejší výdělek, aby byli schopni zůstat bez dluhu.

 

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

G. Zredukujte výdaje. Někteří lidé potřebují snížit své výdaje, aby byli schopni se dostat z dluhu.

 

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

4. Kdy je dluh přijatelný?

 

Písmo mlčí o tom, kdy je použití dluhu přijatelné. Podle našeho názoru je přípustné dlužit peníze kvůli podnikání, za pořízení si domu na hypotéku nebo za vzdělání nutné pro naše povolání. Pokud si půjčíte za některým z těchto účelů, následujte tyto rady:

 

 

Považujte dluh za výjimku, nikoliv za pravidlo.

Naplánujte si splacení půjčené částky na co nejdříve je to možné.

Vytvořte si psaný plán splátek.

 

Sedm nezbytných předpokladů při zadlužování se

 

A. Buďte zavázaní dluh splatit. (Římanům 13:7)

B. Nikdy se nestaňte ručitelem. (Přísloví 22:26-27)

C. Vyhněte se zárukám. (Přísloví 17:18)

D. Vyhněte se předpokladům ohledně budoucnosti (Přísloví 27:1)

E. Nikdy nevystavujte svou rodinu riziku. (1. Timoteovi 5:8)

F. Vyhněte se spotřebitelským úvěrům. (Římanům  13:8)

G. Používejte revolvingové úvěry moudře. (1. Korintským 4:2)

 

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

5. Ručitelství

Ručitelství je podobné dluhu. Pokaždé, kdy za někoho ručíte, stáváte se právně zodpovědní za jeho dluh – dluh někoho jiného. Je to jako byste si sami půjčili peníze a dali je vašemu příteli ci příbuznému, který vás žádá o ručitelství. Bible odrazuje od ručitelství. Přísloví 17:18 říká „Člověk bez rozumu dává ruku a svému druhovi se zaručuje.“

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 


Podněcující kurz pro kazatele

Setkání 3

Video č. 3

 

I. Dávání

 

1. Je důležité dávat se správným postojem

A.  Dávejte z milujícího srdce. „A kdybych rozdal všecko, co mám…, ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje.“ (1. Korintským 13:3).

 

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

Bůh Otec nastavil příklad dávání v lásce  „Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný“ (Jan 3:16).

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

B. Dávejte radostně. „Každý ať dává podle toho, jak se ve svém srdci předem rozhodl, ne s nechutí ani z donucení; vždyť `radostného dárce miluje Bůh (2. Korintským 9:7).

 

S nechutí = lítost, zármutek nebo mrzutost.

Radostně = vesele, šťastně a bohatě.

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

 

 

2. Dávejte nejříve Bohu.

„Cti Hospodina ze svého majetku i prvotinami z celé své úrody!“ (Přísloví 3:9).

 

___________________________________________________________________________

                                                                                                                                                                                          

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

3. Kolik dát. Tehdy mu dal Abram desátek ze všeho.“ (Genesis 14:20). Abraham (před Mojžíšovým zákonem) dal desátek Melchisedekovi, Božímu knězi. Mojžíšovský zákon vyžadoval desátky a oběti. Novozákonní princip je dávat štědře: Ježíš chválí obětující dávání: „Přišla také jedna chudá vdova a vhodila dvě drobné mince, dohromady čtyrák. Zavolal své učedníky a řekl jim: „Amen, pravím vám, tato chudá vdova dala víc, než všichni ostatní, kteří dávali do pokladnice.Všichni totiž dávali ze svého nadbytku, ona však ze svého nedostatku: dala, co měla, všechno, z čeho měla být živa.“ (Marek 12:42-44).

 

Jsme přesvědčeni, že desátek je minimální částka, kterou bychom Pánu měli dát s touhou dát víc než desátky tak, jak nám Bůh žehná nebo nás vede.

 

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

4. Požehnání dávání. „máme mít na paměti slova Pána Ježíše, který řekl: `Blaze tomu, kdo dává, ne tomu, kdo bere.“ (Skutky 20:35).

 

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

A. Dávání přitahuje naše srdce směrem ke Kristu. „Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce.“ (Matouš 6:21).

 

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

B. Dávání buduje zbožný charakter a pomáhá nám podřídit se Kristu. „Nechť je mezi vámi takové smýšlení, jako v Kristu Ježíši“ (Filipským 2:5).

 

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

 

C. Dávání nám umožňuje ukládat si poklady v nebi. „Ukládejte si poklady v nebi, kde je neničí mol ani rez a kde je zloději nevykopávají a nekradou.“ (Matouš 6:20).

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

D. Dávání může způsobit materiální vzestup dárce. „Někdo rozdává a přibývá mu stále, kdežto ten, kdo je skoupý, mívá nedostatek. Duše štědrá bude nasycena tukem, a kdo občerstvuje, bude též občerstven.“ (Přísloví 11:24-25).

 

„Vždyť kdo skoupě rozsévá, bude také skoupě sklízet, a kdo štědře rozsévá, bude také štědře sklízet. Každý ať dává podle toho, jak se ve svém srdci předem rozhodl, ne s nechutí ani z donucení; vždyť `radostného dárce miluje Bůh. Bůh má moc zahrnout vás všemi dary své milosti, abyste vždycky měli dostatek všeho, co potřebujete, a ještě vám přebývalo pro každé dobré dílo, jak je psáno: `Rozdělil štědře, obdaroval nuzné, dobrota jeho trvá navěky. Ten, který `dává semeno k setbě i chléb k jídlu, dá vzrůst vaší setbě a rozmnoží `plody vaší spravedlnosti. Vším způsobem budete obohacováni, abyste mohli být velkoryse štědří; tak povzbudíme mnohé, aby vzdávali díky Bohu.“ (2. Korintským 9:6-11).

 

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

5. Komu máme dávat?

   

A. Dávejte místnímu sboru, křesťanským pracovníkům a organizacím.  „Starším, kteří svou službu konají dobře, ať se dostane dvojnásobné odměny, zvláště těm, kteří nesou břemeno kázání a vyučování.“ (1. Timoteovi 5:17). „Tak i Pán ustanovil, aby ti, kteří zvěstují evangelium, měli z evangelia obživu.“ (1. Korintským 9:14).

 

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

 

B. Dávejte chudým. „Tehdy řekne král: `…hladověl jsem, a dali jste mi jíst, žíznil jsem, a dali jste mi pít… Tu mu ti spravedliví odpoví: `Pane, kdy jsme tě viděli hladového, a nasytili jsme tě, nebo žíznivého, a dali jsme ti pít?…  Král jim odpoví a řekne jim: `Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili.‚“ (Matouš 25:34-45).

 

„ctí ho (Boha) ten, kdo se nad ubožákem slitovává.“ (Přísloví 14:31).

 

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

II. Šetření – spoření

 

1. Písmo podporuje šetření. „Žádoucí poklad a olej jsou v obydlí moudrého, kdežto hloupý člověk je prohýří.“ (Přísloví 21:20).

 

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

A. Šetři pouze pokud také dáváš. „Pak jim pověděl toto podobenství: „Jednomu bohatému člověku se na polích hojně urodilo. Uvažoval o tom, a říkal si: `Co budu dělat, když nemám kam složit svou úrodu?´ Pak si řekl: `Tohle udělám: Zbořím stodoly, postavím větší a tam shromáždím všechno své obilí i ostatní zásoby a řeknu si: Teď máš velké zásoby na mnoho let; klidně si žij, jez, pij, buď veselé mysli.´ Ale Bůh mu řekl: `Blázne! Ještě této noci si vyžádají tvoji duši… Tak je to s tím, kdo si hromadí poklady a není bohatý před Bohem… Neboť kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce.“ (Lukáš 12:16-21, 34).

 

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

B. Šetři pravidelně.  „Plány jsou pilnému k užitku, ale každý, kdo se ukvapuje, bude mít nedostatek.“ (Přísloví 21:5).

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

Nemusíš vydělávat velké množstí peněz, raději důsledně šetři.

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

C.  Kolik bychom si měli šetřit?  „Nechť farao ustanoví v zemi dohlížitele a po sedm let hojnosti nechť vybírá pětinu výnosu egyptské země.“ (Genesis 41:34).

 

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

D.  Na co šetřit.

 

(1) Šetřete na neočekávané krize.

(2) Šetřete na závažnější koupě.

(3) Šetřete na dlouhodobé potřeby.

 

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

E. Investice.

 

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

(1) Vyhněte se riskantním investicím. „Je zlý neduh, který jsem pod sluncem viděl: vlastníkovi je ke zlému bohatství, jež střeží. Po úmorné lopotě může o bohatství přijít a syn, jehož zplodil, stojí s prázdnou rukou. Jako vyšel z života své matky, nahý zase odchází, jak přišel, a za svoje pachtění si nic neodnese, ani co by se do ruky vešlo. A také to je zlý neduh: Každý odejde, jak přišel; jaký užitek má z toho, že se pachtil a honil vítr“ (Kazatel 5:12-15).

 

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

(2) Různorodost investicí. „Rozdej svůj díl mezi sedm, ba i osm, nevíš, co zlého se na zemi stane.“ (Kazatel 11:2).

 

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

F. Plány na rychlé zbohatnutí a hazard. „Závistivec se honí za majetkem a neví, že na něj přijde nedostatek.“ (Přísloví 28:22).

Dej si závazek nikdy nezačít s hazardem, ani pro zábavu. Neměli bychom se vystavovat nebezpečí, že se staneme nutkavými gamblery, ani bychom neměli podporovat průmysl, který mnohé lidi zotročuje.

 

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

III. Jak poznat Boha

 

Bůh stvořil každého z nás, abychom ho znali osobně. Čtyři základní pravdy vysvětlují, jak je toto možné.

 

1. Bůh nás miluje a chce, abychom prožili smyslupný život.  „Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ (Jan 3:16).

 

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

2. Jsme od Boha oddělení. „všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy“ (Řím. 3:23). Následkem hříchu je oddělení od Boha; „Mzdou hříchu je smrt“ (Řím. 6:23).

 

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

3. Jediným Božím opatřením k překonání této propasti je Ježíš Kristus „Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní.“ (Římanům 5:8).

 

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

4. Každý z nás musíme přijmout Ježíše Krista. „Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi.“ (Jan 1:12).

 

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________


Podněcující kurz pro kazatele

Session 4

Video č. 4

 

I. Poctivost/Integrita

 

Slovo „integrita“ pochází z matematického slova „integer“, které znamená „být celý a jednotný, být kompletní a otevřený, být nerozdělený, bez dvojakosti nebo přetvářky.“ Znamená to být „důsledný/zásadový“. To, co je uvnitř, se projevuje navenek.

 

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

Člověk integrity dodrží své slovo, i když to pro něj znamená ztrátu. Jeho veřejné a soukromé standardy jsou stejné.

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

1. Bůh chce, abychom byli zcela poctiví. „Zrádné rty jsou Hospodinu ohavností“ (Přísloví 12:22). „Hospodin nenávidí zrádný jazyk“ (Přísloví 6:16-17). „Nebudete krást ani obelhávat a podvádět svého bližního.“ (Levitikus 19:11).

 

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

2. Proč Bůh ustanovil standard poctivosti.

 

A. Pravdivost je jednou z Božích vlastností. Ježíš řekl, „Já jsem ta … pravda“ (Jan 14:6). A Pán nám přikazuje, abychom odráželi jeho poctivost a svatý charakter: „buďte i vy svatí v celém způsobu života. Vždyť je psáno: `Svatí buďte, neboť já jsem svatý.’“ ( 1. Petrova 1:15-16).

 

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

B. Nemůžeme být nepoctiví a milovat Boha „Kdo se bojí Hospodina, chodí přímo, kdežto kdo jím pohrdá, chodí cestou neupřímnosti.“ (Přísloví 14:2).

 

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

C. Nemůžeme být nepoctiví a milovat naše bližní. „Vždyť přikázání `nezcizoložíš, nezabiješ, nepokradeš, nepožádáš´ a kterákoli jiná jsou shrnuta v tomto slovu: `Milovati budeš bližního svého jako sebe samého.´Láska neudělá bližnímu nic zlého. Je tedy láska naplněním zákona.“ (Římanům 13:9-10).

 

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

D. Bůh má v integritě zalíbení. Poznal jsem, můj Bože, že ty zkoumáš srdce a že máš zalíbení v přímosti.“ (1. Paralipomenon 29:17).

 

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

E. Integrita poskytuje bezpečí. „Kdo žije bezúhonně, žije bezpečně, kdežto kdo chodí křivolakými cestami, bude odhalen.“ (Přísloví 10:9).

 

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

F. Integrita zjednává důvěryhodnost, takže evangelizace může být efektivní „…abyste byli bezúhonní a ryzí, Boží děti bez poskvrny uprostřed pokolení pokřiveného a zvráceného. V něm sviťte jako hvězdy, které osvěcují svět“ (Filipským 2:15).

 

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

G. Integrita poskytuje vedení a potvrzuje Boží směr. „Přímé vede bezúhonnost, kdežto věrolomné zahubí pokřivenost.“ (Přísloví 11:3) „Odvracej svá ústa od falše a od svých rtů vzdal neupřímnost. Tvé oči ať hledí rovně, zpříma před sebe se dívej. Sleduj stopy svých nohou, všechny tvé cesty ať jsou pevné.“ (Přísloví 4:24-26

 

___________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________

     

      3. Poctivost vyžadovaná od vedoucích.

 

A. Nepoctivý vedoucí vytváří nepoctivé následovníky. „Když vládce věnuje pozornost klamnému slovu, všichni jeho sluhové se stanou svévolníky.“ (Přísloví 29:12).

 

__________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________

 

B. Nepoctivost by měla člověka vyřadit z vedení „Vyhlédni si pak ze všeho lidu schopné muže, kteří se bojí Boha, muže důvěryhodné, kteří nenávidí úplatek…“ (Exodus 18:21).

 

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

C. Integrita prodlužuje vedení. „Vévoda … který nenávidí zištnost, bude dlouho živ“ (Přísloví 28:16).

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

4. Integrita musí být přítomná ve všech oblastech života

 

A. Je důležité být poctiví v malých věcech. „kdo je v nejmenší věci nepoctivý, je nepoctivý i ve velké.“ (Lukáš 16:10).

 

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

B. Úplatky. „Nebudeš brát úplatek, neboť úplatek oslepuje i ty, kdo mají oči otevřené, a vede k překrucování záležitostí spravedlivých.“ (Exodus 23:8). „Svévolník po straně přijímá úplatek, tak převrací stezky práva.“ (Přísloví 17:23).

 

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

C. Výchova dětí. „Zasvěť už chlapce do jeho cesty, neodchýlí se od ní, ani když zestárne.“ (Přísloví 22:6).

a)  Učte je slovně. „A tato slova, která ti dnes přikazuji, budeš mít v srdci.Budeš je vštěpovat svým synům a budeš o nich rozmlouvat, když budeš sedět doma nebo půjdeš cestou, když budeš uléhat nebo vstávat.“ (Deuteronomium 6:6-7).

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

b)  Učte je příkladem. „Jednejte podle mého příkladu, jako já jednám podle příkladu Kristova.“ (1. Korintským 11:1). „Vypůsobíme“ pouze to, co sami skutečně děláme. „Žák není nad učitele. Je-li zcela vyučen, bude jako jeho učitel.“ (Lukáš 6:40).

 

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

c)  Učte je zapojením se. Dejte jim praktické příležitosti aplikovat Boží finanční principy tím, že jim dovolíte nákladat s penězi sami.

 

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

D. Požehnání a prokletí.

 

(1) Požehnání pro poctivé:

 

  • Bližší vztah s Pánem. „Neboť Hospodin má neupřímného v ohavnosti, s přímými však je v důvěrném obecenství. (Přísloví 3:32).

 

  • Požehnání pro rodinu. „Spravedlivý žije bezúhonně; blaze bude po něm jeho synům!“ (Přísloví 20:7).

 

  • Plný život. „Pravdivé rty se zajistí navždy, kdežto jazyk zrádný na okamžik.“ (Přísloví 12:19).

 

  • Hojnost. „Dům spravedlivého je rozsáhlou klenotnicí, kdežto z výtěžku svévolníkova vzejde rozvrat.“ (Přísloví 15:6).

 

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

(2) Prokletí určená nepoctivým:

 

  • Odcizení se Bohu. „Neboť Hospodin má neupřímného v ohavnosti…“ (Přísloví 3:32).

 

  • Problémy s rodinou. „Kdo se žene za ziskem, rozvrací svůj dům“ (Přísloví 15:27).

 

  • Kratší život. „poklady dobývané zrádným jazykem jsou jen odvátý přelud těch, kdo vyhledávají smrt.“ (Přísloví 21:6).

 

  • Nedostatek hojnosti. „Statek zle dobytý umenšovati se bude“ (Přísloví 13:11 KR).

 

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

5. Budování vlastní integrity.

 

A. Važte si integrity vašeho srdce. „A co se tebe týče, budeš-li chodit přede mnou v bezúhonnosti srdce a přímosti, jako chodil tvůj otec David…“ (1. Královská 9:4). „Především střez a chraň své srdce, vždyť z něho vychází život.“ (Přísloví 4:23).

B. Mějte zdravý strach z trestů. „Přísná výchova se ovšem v tu chvíli nikdy nezdá příjemná, nýbrž krušná, později však přináší ovoce pokoje a spravedlnost těm, kdo jí prošli.“ (Židům 12:11).

 

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

C. Dopředu se ozhodněte nikdy nezklouznout do kompromisů nebo se poskvrnit. “ Hospodine, kdo smí pobývat v tvém stanu, kdo smí bydlet na tvé svaté hoře? Ten, kdo žije bezúhonně, ten, kdo jedná spravedlivě, ten, kdo ze srdce zastává pravdu,“ (Žalm 15:1-2).

 

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

D. Nastavte si jasnou hranici pro vaše chování a odstupte od ní značně zpět. „Což nepřijmu i tebe, budeš-li konat dobro? Nebudeš-li konat dobro, hřích se uvelebí ve dveřích a bude po tobě dychtit; ty však máš nad ním vládnout.“ (Genesis 4:7).

 

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

E. Buďte pořád ve střehu. „Konečně, bratří, přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoli je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu.“ (Filipským 4:8). „Uzavřel jsem smlouvu se svýma očima, jak bych se tedy směl ohlížet za pannou?“ (Jób 31:1). „Kdo je věrný v nejmenší věci, je věrný také ve velké; kdo je v nejmenší věci nepoctivý, je nepoctivý i ve velké.“ (Lukáš 16:10).

 

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

F. Obklopte se poctivými lidmi. „Neklamte se: `špatná společnost kazí dobré mravy‘.“ (1. Korintským 15:33). „Kdo se dělí se zlodějem, nenávidí vlastní život…“ (Přísloví 29:24).

 

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

G. Buďte ostatním vykazatelní. „Vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého…“ (Jakub 5:16).

 

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

H. Modlete se a podřiďte se Svatému Duchu. Bděte a modlete se, abyste neupadli do pokušení. Váš duch je odhodlán, ale tělo slabé.(Matouš 26:41). „Chci říci: Žijte z moci Božího Ducha, a nepodlehnete tomu, k čemu vás táhne vaše přirozenost. Touhy lidské přirozenosti směřují proti Duchu Božímu, a Boží Duch proti nim. Jde tu o naprostý protiklad, takže děláte to, co dělat nechcete.“ (Galatským 5:16-17).

 

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

6. Co dělat, pokud jste nepoctiví

 

A. Obnovte společenství s Bohem. „Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti.“ (1. Janova 1:9).

 

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

B. Vraťte vše, co jste získali nepoctivě, právoplatnému majiteli. „Jestliže se tedy prohřešil a provinil, navrátí, co násilně zabavil nebo co uchvátil vydíráním nebo co mu bylo svěřeno do úschovy, anebo ztracenou věc, kterou našel“ (Levitikus 5:23).

 

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

II. Věčnost

 

1. Život na zemi je krátký. „Co je váš život? Jste jako pára, která se na okamžik ukáže a potom zmizí!“ (Jakub 4:14).

 

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

2. Počítejte své dny na Zemi. „Počet našich let je sedmdesát roků, jsme-li při síle, pak osmdesát, a mohou se pyšnit leda trápením a ničemnostmi; kvapem uplynou a v letu odcházíme… Nauč nás počítat naše dny, ať získáme moudrost srdce.“ (Žalm 90:10.12).

 

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

3. Život je krátký, věčnost je dlouhá a to, co děláme během našich krátkých životů, bude trvat navěky. „Všichni přece staneme před soudnou stolicí Boží… Každý z nás tedy sám za sebe vydá počet Bohu.“ (Římanům 14:10-12). Písmo nás také učí, že všichni, kteří věří v Krista, získají nebo ztratí věčné odměny. „dílo každého vyjde najevo. Ukáže je onen den, neboť se zjeví v ohni; a oheň vyzkouší, jaké je dílo každého člověka. Když jeho dílo vydrží, dostane odměnu. Když mu dílo shoří, utrpí škodu“ (1. Korintským 3:13-15).

 

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

 

 

Přemýšlejte o následcích toho, když zničíte svou integritu:

 

1. Způsobím hanbu Pánu, který mě spasil, povolal a dal mi své jméno

2. Způsobím bolest a ostudu své rodině a ztratím respekt a důvěru, kterou ve mě mají.

3. Můj hřích bude odhalen a já budu volán k zodpovědnosti.

4. Zničím svůj příklad a důvěryhodnost ve své rodině, sboru a společnosti.

5. Na svá ramena naložím velké břemeno – ztratím sebeúctu a přivodím si ostudu a zahanbení.

6. Zažiji bolest srdce a duše, která je tisíckrát větší než momentální potěšení získané z hříchu.

7. Ohrozím mnoholeté věrné svědectví a práci ostatních křesťanů v mém okolí.

8. Udělám satanu, mému a Božímu nepříteli, tu největší radost, jakou bych kdy mohl.

 

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*