Bible o penězích

I přesto, že už bylo o financích napsáno mnoho knih, nejlepší místo, kde hledat rady ohledně jejich spravování a štědrosti je Bible. Podle Starého i Nového zákona má být každý Bohem zachráněný člověk štědrý. Abychom vám pomohli začít, vypsali jsme několik hlavních veršů z Bible, které souvisí se štědrostí. Jsou seřazeny podle šesti principů, uvedených v knize “The Treasure Principle: Discovering the Secret of Joyful Giving ” od Randyho Alcorna. I přesto, že je vypisujeme v překladu Bible 21, přečtěte si je i v jiných překladech.

Bůh je vlastníkem všeho a já spravuji Jeho peníze

Žalm 24,1: Hospodinova je země se vším, co je na ní, celý svět i s jeho obyvateli.
Leviticus 25, 23: Země se nesmí prodávat natrvalo. Země totiž patří mně a vy jste u mě hosté a přistěhovalci.
Ageus 2, 8: Mé je stříbro a mé je zlato, praví Hospodin zástupů.
1.Korintským 6, 19-20: Copak nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který je ve vás a kterého máte od Boha? Už nepatříte sami sobě; byli jste draze vykoupeni! Proto svým tělem vzdávejte čest Bohu.
Jan 3, 16: Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl věčný život.
Deuteronomium 8,18: Ale pamatuj na Hospodina, svého Boha. Je to přece on, kdo ti dává sílu, aby ses vzmáhal, aby tak potvrdil svou smlouvu, kterou odpřisáhl tvým otcům a která platí dodnes.
1.Korintským 4,2: Od správce se žádá jen jedno – aby byl shledán věrným.
Římanům 14, 10-12: Proč tedy soudíš svého bratra? Anebo ty, proč pohrdáš svým bratrem? Všichni přece staneme na soudu před Božím trůnem. Jak je psáno: „Jakože jsem živ, praví Hospodin, každé koleno přede mnou poklekne a každý jazyk se vyzná Bohu.“ Každý z nás tedy složí Bohu účet sám za sebe.

Mé srdce je tam, kam dávám Boží peníze

Kazatel 5, 12: Je hrozná bolest, kterou jsem viděl pod sluncem: Bohatství, které majitel kupí ke svému vlastnímu neštěstí.
Matouš 6, 19-21: „Nehromaďte si poklady na zemi, kde je ničí mol a rez a kde zlod?ji vykopávají a kradou. Raději si hromaďte poklady v nebi, kde je mol a rez neničí a zloději nevykopávají ani nekradou. Vždyť tam, kde máš poklad, budeš mít i srdce.

Nebe je domov, nikoliv země

Filipským 3, 20: My ale máme občanství v nebi, odkud očekáváme Spasitele – Pána Ježíše Krista.
Žalm 90, 10: Celý náš život trvá sedmdesát let anebo osmdesát, jsme-li při síle. Většina z nich jsou dřina a potíže, náhle je konec – a pryč letíme!
Žalm 39, 5: Můj konec, Hospodine, ukaž mi, kolik dní jsi mi odměřil, až poznám, jak pomíjím!

Neměl bych žít pouze pro přítomnost, ale především pro věčnost

Židům 11, 25-26: Dal přednost útrapám Božího lidu před pomíjivým hříšným požitkem. Kristova potupa mu byla dražší než všechny egyptské poklady, neboť se díval až k odplatě.
Matouš 25, 21: Jeho pán mu řekl: ‚Výborně, dobrý a věrný služebníku! Byl jsi věrný v mále, svěřím ti mnoho. Sdílej radost svého pána.’

Dávání je jediný lék na materialismus

Kazatel 5, 10.13-14: Větší majetek živí víc lidí, co z něj tedy má jeho majitel? Je to jen pastva pro oči. Nešťastným obratem může to bohatství ztratit; když zplodí syna, nezanechá mu vůbec nic. Z lůna své matky vyšel nahý a stejně, jak přišel, zase odchází – vůbec nic si s sebou neodnese přes všechno svoje pachtění.
1.Timoteovi 6, 9-10: Ti, kdo touží zbohatnout, upadají do pasti pokušení a do mnoha pošetilých a škodlivých tužeb stahujících lidi do zkázy a záhuby. Láska k penězům je totiž kořenem všeho zla; v honbě za nimi někteří zbloudili z cesty víry a sami si způsobili nesčetná muka.
1.Timoteovi 6, 17-18: Těm, kdo jsou v tomto světě bohatí, klaď na srdce, ať nejsou domýšliví. Ať nespoléhají na nejisté bohatství, ale na Boha, který nám dává hojnost všeho k užívání. Ať se věnují dobročinnosti, bohatnou v dobrých skutcích, jsou štědří a dělí se s ostatními.

Bůh mi žehná ne proto, aby rostl můj životní styl, ale abych více dával

Malachiáš 3, 10: Sneste všechny desátky do obilnice, ať je v mém chrámě co jíst. Jen mě v tom vyzkoušejte, praví Hospodin zástupů, zda vám nezotvírám nebeské průduchy a nevyliji na vás požehnání, že ho ani nepoberete.
Lukáš 6, 38: Dávejte a bude vám dáno. Dobrá míra, natlačená, natřesená a vrchovatá se octne ve vašem náruší. Jakou mírou měříte, takovou vám bude zase odměřeno.“
Lukáš 12, 33: Prodávejte svůj majetek a dávejte chudým. Pořiďte si měšce, které nezchátrají, nehynoucí poklad v nebi, kam zloděj nepřijde a kde mol neničí.
Skutky 20, 35: Tím vším jsem vám ukázal, že máme poctivě pracovat, pomáhat slabým a pamatovat na slova Pána Ježíše, který řekl: ‚Požehnanější je dávat než dostávat.’„
2.Korintským 8, 7: Když ve všem tolik vynikáte – ve víře, ve slově, v poznání, v největší horlivosti i v lásce, kterou jsme ve vás vzbudili – vynikejte tedy i v tomto díle milosti.
2.Korintským 9, 7: Každý ať dává, jak se v srdci rozhodl, ne s lítostí anebo z povinnosti. Vždyť Bůh miluje ochotného dárce.
2.Korintským 9, 10-13: Ten, který dává zrno k rozsévání i chléb k jídlu, opatří a rozmnoží vaši setbu a dá dozrát plodům vaší spravedlnosti. Budete obohaceni v každém ohledu k bezvýhradné štědrosti, která pak naším prostřednictvím působí vděčnost Bohu. Zprostředkování této oběti totiž nejenže naplňuje potřeby svatých, ale také rozhojňuje vděčnost mnoha lidí Bohu. Přesvědčeni upřímností této vaší pomoci budou oslavovat Boha za vaši jednomyslnou poddanost Kristovu evangeliu a za vaše štědré sdílení s nimi i se všemi lidmi.

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*